TEATRALNY INSTYTUT MŁODYCH


Teatralny Instytut Młodych instytucjonalizuje dotychczasowe działania artystyczne i edukacyjne, jakie  Teatr Ludowy przez lata realizował dla najmłodszej widowni, w formie profesjonalnego teatru z  przestrzenią dla spektakli dziecięcych i familijnych, warsztatów teatralnych i edukacyjnych. Pretendujemy by podążać za młodym widzem, jego naturalną potrzebą poszukiwania i odkrywania  świata, dlatego chcemy wciąż eksplorować nowe przestrzenie artystyczne, zmieniać perspektywę  patrzenia na teatr i pozostawać w nieustannej otwartości na nowe doświadczenia. Powstaną tu  nowoczesne spektakle dla młodych widzów, wykorzystujące nowe technologie i różne formy narracji.

  

 

Co znajdziemy TIMie?
- trzy nowoczesne sceny teatralne (Kameralną dla 80-130 widzów, Kolorową dla 147 widzów,
Warsztatową dla 80 widzów)
- TIMka Cafe - kawiarnia i T-Shop sklepik z teatralnymi niespodziankami
- mniejsze sale warsztatowe


Budynek spełnia wymogi dostępności pod względem architektonicznym i komunikacyjnym.

Otwarcie dla widzów wrzesień 2023r.

 

 

Teatralny Instytut Młodych

To nowoczesna, ale przede wszystkim otwarta, różnorodna i bezpieczna  oferta działań z zakresu pedagogiki teatru, skupiająca się również na jego terapeutycznym wymiarze.  

Teatralny Instytut Młodych

 To miejsce w którym teatr wychodzi naprzeciw wszystkim najważniejszym  problemom młodych ludzi.

Teatralny Instytut Młodych

Nowoczesne spektakle dla młodych widzów, wykorzystujące nowe technologie i różne formy narracji. Od czterech lat testujemy je w ramach międzynarodowego projektu PlayON New Storytelling & Immersive Technolgies.

 

W dniu 3 czerwca 2020r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku techniczno-administracyjnego zlokalizowanego na os. Teatralnym 23 w Krakowie-Nowej Hucie, działka nr 57/2, obręb 50 Nowa Huta” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą inwestycji jest firma AGA-Bauservice Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

 

 

W dniu 10 czerwca 2019r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski) z firmą „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o. z siedzibą 54 - 434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1.
Biuro Inżyniera Kontraktu : 30-741 Kraków, ul. Domagały 1. Tel. 12 653 11 79, 12 653 50 14.

W dniu 16 października 2018r. na Scenie Stolarnia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

 

 

Dokumenty podpisane zostały pomiędzy przedstawicielami Teatru Ludowego: Dyrektor Małgorzatą Bogajewską, a Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Pana Grzegorza Lipca, w obecności Wiceprezydenta Miasta Krakowa pana Andrzeja Kuliga. To szczególne wydarzenie dla naszego Teatru!
Projekt obejmuje przebudowę i gruntowny remont budynku Sceny Stolarnia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej oraz stworzenia przestrzeni w obrębie i wokół budynku teatru dla wypoczynku i integracji społecznej mieszkańców. To plan na najbliższe trzy lata dla Teatru Ludowego w Krakowie. Chcemy wykorzystać pomieszczenia teatralne i zieloną otwartą przestrzeń dla spotkań, działań artystycznych, miejsce wymiany doświadczeń, umiejętności, pomysłów, idei. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia bezpiecznego centrum, które zręcznie animowane tworzy się właściwie samo, siłą i aktywnością przebywających i działających w nim mieszkańców. Inspiruje i zachęca do wspólnych działań sąsiedzkich, sprzyja poczuciu, że każdy może mieć wpływ na to, co się dzieje w jego otoczeniu.

Nazwa projektu: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne".

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
Nr projektu: RPMP.11.01.01-12-0560/17
Dofinansowanie: 5 187 377,16 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków w łącznej kwocie 26 964 900, 08 zł.

Głównym celem projektu jest: Poprawa jakości życia w Nowej Hucie i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, stworzenie nowych publicznych przestrzeni identyfikujących Nową Hutę jako miejsce przyjazne ludziom i oferujące atrakcyjną w formie i przekazie ofertę edukacyjno-kulturalną oraz ograniczenie nierówności w warunkach życia i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Krakowa.