REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W TEATRZE LUDOWYM

IPostanowienia ogólne
1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na spektakle Teatru Ludowego za pośrednictwem strony internetowej www.ludowy.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
2. Sprzedawcą biletów jest Teatr Ludowy w Krakowie, 31-948 Kraków, os. Teatralne 34, wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem III/6, numer NIP: 675-00-07-305; numer Regon: 000278787 (dalej jako Teatr).
3
. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a Teatrem.
4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
6. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet.
W takim przypadku 
należy wysłać e-mail na adres : rezerwacja@ludowy.pl, i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
7. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy dotpay.pl, administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
9
. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:

• dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
• program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np.

Adobe Reader).

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

1. Procedura zakupu biletów polega na:

 • rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres

  zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,

 • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,

 • wybór spektaklu oraz ilości biletów,

 • wybór formy odbioru biletu,

 • dokonanie płatności za bilet,

 • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji

  o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji,

2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jeden spektakl.
3. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt 2 konieczny jest kontakt Użytkownika z działem obsługi widza pod numerem Tel. 126802112/113 .

4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
5. Formy płatności za bilety:

 • płatność kartą płatniczą/kredytową

 • płatność e-przelewem.

 •  

6. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych biletów:

 • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne do tego jest posiadanie oprogramowania do plików w formacie PDF oraz drukarka z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Bilet posiada unikalny kod kreskowy, jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Bileterzy skanują kod przy wejściu na spektakl. Teatr zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na spektakl w wypadku ujawnienia duplikatu biletu,

 • w kasach biletowych czynnych od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-18.00 (Duża Scena) oraz 12.00-19.00 (Scena Pod Ratuszem), w zależności od miejsca gdzie odbywa się spektakl, w dowolnym terminie, jednak nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem przedstawienia. Przy odbiorze biletów zakupionych online należy podać imię i nazwisko i datę spektaklu,

bilet w formie kodu wysłanego na telefon komórkowy. Kod biletu zostanie zweryfikowany przy wejściu na spektakl przez biletera. Teatr zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na spektakl w wypadku ujawnienia kopii kodu na innym telefonie komórkowym.

7. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 3 godziny przed spektaklem. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Teatr poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.ludowy.pl.

8. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, przed wejściem na spektakl zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.
9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej n
ie oznacza braku biletów w kasie Teatru.

III. Zwroty

1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru przez Teatr.
2
. Informacja o spektaklach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.
4. Spektakle rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie nie będą wpuszczani na spektakl aż do przerwy (w razie braku przerwy, spóźnieni

widzowie nie będą wpuszczani). W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.
5. W z
wiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrekcja Teatru Ludowego wydała rozporządzenie o możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet na tzw. Kartę podarunkową. Osoba, która zakupiła bilet jest zobowiązana do wcześniejszego zgłoszeniniemożności przybycia na spektakl telefonicznie (12 68 02112) lub mailowo (rezerwacja@ludowy.plnajpóźniej do godz. 12.00 w dniu spektaklu.

IVReklamacje
1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: rezerwacja@ludowy.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.
2. P
rawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Teatr nie ponosi w stosunku do 
Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

VOchrona danych osobowych
1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku zsprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Użytkownikiem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia fakturypodanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. 2. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.
3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnio
ne osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIPostanowienia końcowe
1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.
2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz u
stawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym R
egulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.

page3image5832064page3image5832896page3image5833104page3image5833312 page3image5833520 page3image5833728page3image5833936