W dniu 16 października 2018r. na Scenie Stolarnia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu pod nazwą: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Dokumenty podpisane zostały pomiędzy przedstawicielami Teatru Ludowego: Dyrektor Małgorzatą Bogajewską, a Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Pana Grzegorza Lipca, w obecności Wiceprezydenta Miasta Krakowa pana Andrzeja Kuliga. To szczególne wydarzenie dla naszego Teatru!
Projekt obejmuje przebudowę i gruntowny remont budynku Sceny Stolarnia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej oraz stworzenia przestrzeni w obrębie i wokół budynku teatru dla wypoczynku i integracji społecznej mieszkańców. To plan na najbliższe trzy lata dla Teatru Ludowego w Krakowie. Chcemy wykorzystać pomieszczenia teatralne i zieloną otwartą przestrzeń dla spotkań, działań artystycznych, miejsce wymiany doświadczeń, umiejętności, pomysłów, idei. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia bezpiecznego centrum, które zręcznie animowane tworzy się właściwie samo, siłą i aktywnością przebywających i działających w nim mieszkańców. Inspiruje i zachęca do wspólnych działań sąsiedzkich, sprzyja poczuciu, że każdy może mieć wpływ na to, co się dzieje w jego otoczeniu.

W ramach projektu powstanie nie tylko nowa scena kameralna i profesjonalna scena dla dzieci, ale też stale działająca świetlica, w której będzie można spędzać czas podczas zajęć teatralnych. Modernizacja budynku Sceny Stolarnia ma na celu stworzenie nowych przestrzeni zachęcających do uczestnictwa w kulturze, a prezentowana w nim kompleksowa oferta kulturalna będzie sprzyjać budowaniu sieci społecznych na terenie Nowej Huty.


Dane dotyczące projektu Tytuł projektu: „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne

”Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
Nr projektu: RPMP.11.01.01-12-0560/17
Dofinansowanie: 5 187 377,16 zł.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków w łącznej kwocie 14 259 915 zł.

Całkowita wartość projektu: 23 911 037,09 zł.

 


Głównym celem projektu jest: Poprawa jakości życia w Nowej Hucie i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej, stworzenie nowych publicznych przestrzeni identyfikujących Nową Hutę jako miejsce przyjazne ludziom i oferujące atrakcyjną w formie i przekazie ofertę edukacyjno-kulturalną oraz ograniczenie nierówności w warunkach życia i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Krakowa

 

W dniu 10 czerwca 2019r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski) z firmą „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o. z siedzibą 54 - 434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1.
Biuro Inżyniera Kontraktu : 30-741 Kraków, ul. Domagały 1. Tel. 12 653 11 79, 12 653 50 14.

 

W dniu 3 czerwca 2020r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pn. : „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku techniczno-administracyjnego zlokalizowanego na os. Teatralnym 23 w Krakowie-Nowej Hucie, działka nr 57/2, obręb 50 Nowa Huta” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą inwestycji jest firma AGA-Bauservice Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.
Dane kontaktowe wykonawcy inwestycji :
1) Telefon : 12 419 90 90
2) Adres : ul. Żabiniec 35, 31-215 Kraków
3) Poczta elektroniczna : biuro.pl@agabauservice.com